Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozvíjení klíčových kompetencí dle RVP

16. 12. 2007

Skupinové vyučování pomáhá naplňovat cíle základního vzdělávání dle RVP, to vyžaduje podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší. Všem žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. Prostřednictvím skupinového vyučování rozvíjíme u dětí všechny klíčové kompetence.

 

● Kompetence k učení:

            Práce žáků ve skupině:

-         posiluje pozitivní vztah k učení

-         podporuje tvořivost

-         učí žáky plánovat, organizovat, vyhodnocovat jejich činnosti

-         klade důraz na čtení s porozuměním, práci s textem

-         učí žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu

-         navozuje situace, v nichž má žák radost z učení

-         učí práci s chybou, rozvíjí sebehodnocení žáků

-         učí trpělivosti

 

● Kompetence k řešení problému:

            Práce žáků ve skupině:

-         učí žáky nebát se problémů, prakticky je řešit

-         učí žáky algoritmu řešení problémů

-         umožňuje různé přijatelné způsoby řešení problémů

-         podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení, ale současně i týmovou spolupráci při řešení problémů

-         předkládá takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti resp. vzdělávacích oblastí

-         učí žáky dokázat obhájit si své řešení

 

● Kompetence komunikativní:

            Práce žáků ve skupině:

-         rozvíjí komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce

-         podporuje kritiku a sebekritiku

-         učí žáky prezentovat své názory a myšlenky

-         podporuje přátelskou komunikaci mezi žáky

-         vyžaduje dodržování určených pravidel, umožňuje žákům podílet se na sestavování těchto pravidel

-         učí žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace

 

● Kompetence sociální a personální:

            Práce žáků ve skupině:

-         učí žáky pracovat v týmech, vnímat vzájemné odlišnosti

-         rozvíjí schopnost žáků zastávat v týmu různé role

-         učí žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu

-         podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují

-         upevňuje v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle

-         podporuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

● Kompetence občanské:

            Práce žáků ve skupině:

-         učí žáky kamarádskému chování a poskytnutí požadované pomoci

-         vede žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem

 

● Kompetence pracovní:

            Práce žáků ve skupině:

-         vytváří ve výuce podnětné a tvořivé pracovní prostředí, mění se pracovní podmínky, žáci jsou vedeni k adaptaci na nové pracovní podmínky

-         pochvalou za odvedenou práci jsou žáci vedeni k pozitivnímu vztahu k práci

-         žáci jsou důsledně vedeni k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností