Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obsah publikace-klikni!

18. 5. 2008

          Pracovní listy jsou určeny pro skupinové a kooperativní učení dětí v předškolním a mladším školním věku. Jsou vhodné především pro malé žáčky v mateřských školách a v prvních třídách, ale lze je využít i v ročnících vyšších. Například skupinové práce č. 3 a 7 mohou být motivační ve druhé třídě při vyvozování násobení a dělení dvěma a čtyřmi. Skupinová práce č. 12 je poměrně náročná na logické myšlení a představivost, čerpá z učiva o množinách a jejich průniku, děti přiřazují prvky do množin, průniku, rozhodují, které obrázky nepatří do žádné z množin.

Publikace obsahuje listy, které rozvíjejí u dětí logické myšlení, pozornost – všímání si maličkostí, rozlišování podrobností, určování shod a rozdílů, přibližují dětem základy matematiky, geometrie. Obrázky kreslené jedním tahem či hledání cesty ve spleti čar procvičuje uvolněnou ruku, rozvíjí motoriku. Děti samy mají možnost  vytvořit si plán hry a pak si společně zahrát, herní kostku si s pomocí dospělé osoby samy vyrobí.

Ve většině skupinových prací je využito skládání částí obrázku do tabulky podle určitého pravidla. Dětem ve skupince jsou předloženy na listech různě rozmístěné části obrázku, které děti nejdříve vykreslují podle návodu – většinou podle jednoduchých obrázků a geometrických tvarů (každému obrázku je přiřazena určitá barva), pak pečlivě vystřihnou i s pomocným údajem (pomocný údaj je například obrázek či jejich určitý počet) a přiřazují na správné místo do tabulky (například na stejný počet shodných tvarů). Kartičky částí obrázku děti lepí do tabulky již bez pomocných údajů. Při bezchybném postupu se objeví celý obrázek.  

            Nejoptimálnější počet dětí ve skupině je tři až čtyři. Žáci se postupně učí rozdělit si role ve skupině, společně hledat řešení, pracovat, aniž by se neustále vyptávali učitele, spolupracovat tiše, se spolužáky se domlouvat šeptem, nebát se zeptat se kamaráda ve třídě na radu, být ochotný pomoci či poradit jinému spolužákovi, přijímat vzájemnou pomoc, naslouchat, být tolerantní ke slabšímu spolužákovi, získat odpovědnost za výborné splnění jim svěřeného úkolu, pracovat svým vlastním tempem, učí se sebekontrole, po třídě se pohybovat pomalu a neslyšně a samozřejmě pouze za určitým účelem – například jít si pro potřebnou pomůcku.

            Publikace je úmyslně slepená tak, aby se listy z vazby dobře odtrhávaly. Takže by se měla kniha jakoby rozlepovat. Učiteli to velmi usnadní práci. Vybere si pouze určitou skupinovou práci nebo některé listy, pohodlně je vytrhne, rozdá žákům do skupinek a po vypracování např. vystaví na nástěnce, založí dětem do portfolií apod. Nebo mohou s knihou pracovat přímo samy děti. Pro lepší orientaci ve skupinových pracích je zvoleno obrázkové označení při horním okraji listu.

Každou skupinovou práci nemusí děti vypracovat hned daný den naráz. Některé z nich je vhodné rozdělit na kratší části, řídit se zájmem dětí a délkou jejich schopnosti soustředit se a pracovat. Ve skutečnosti – jak vhodně knihu využít – opravdu vše pouze záleží na volbě a fantazii učitele.

             Přeji vám mnoho příjemných zážitků.  

Jana Pašková

            

            Při skupinovém a kooperativním učení je vytvořen velký prostor pro všechny žáky – nadané, výborné, ale i pro žáky prospěchově slabší, s LMD, dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií, pro děti pracující pomalejším tempem či pro děti po nemoci. Je uplatňováno více volnosti, samostatnosti, děti se učí spolupracovat, jsou vedeny k pohybu, k prožívání radosti z práce. Ve třídě vládne příjemná atmosféra, děti chodí do školy rády, mají prostor se realizovat. Učí se naslouchat a pomáhat jeden druhému, být tolerantní, ohleduplní, neposmívat se méně úspěšným. Žáci se učí spravedlivě hodnotit sebe i své spolužáky, vyjádřit svůj názor, nebát se požádat o radu a být ochotní jiným radu či pomoc poskytnout.

            Skupinové vyučování pomáhá naplňovat cíle základního vzdělávání dle RVP, to vyžaduje podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší. Všem žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. Prostřednictvím skupinového vyučování rozvíjíme u dětí všechny klíčové kompetence.

Kompetence k učení:

            Práce žáků ve skupině:

-         posiluje pozitivní vztah k učení

-         navozuje situace, v nichž má žák radost z učení

-         podporuje tvořivost

-         učí žáky plánovat, organizovat, vyhodnocovat jejich činnosti

-         klade důraz na čtení s porozuměním, práci s textem

-         učí práci s chybou, rozvíjí sebehodnocení žáků

-         učí trpělivosti

Kompetence k řešení problému:

            Práce žáků ve skupině:

-         učí žáky nebát se problémů, prakticky je řešit

-         učí žáky algoritmu řešení problémů

-         umožňuje různé přijatelné způsoby řešení problémů

-         podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení, ale současně i týmovou spolupráci při řešení problémů

-         předkládá takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti resp. vzdělávacích oblastí

-         učí žáky dokázat obhájit si své řešení

Kompetence komunikativní:

            Práce žáků ve skupině:

-         rozvíjí komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce

-         podporuje přátelskou komunikaci mezi žáky

-         vyžaduje dodržování určených pravidel, umožňuje žákům podílet se na sestavování těchto pravidel

-         učí žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace

-         učí žáky prezentovat své názory a myšlenky

Kompetence sociální a personální:

            Práce žáků ve skupině:

-         učí žáky pracovat v týmech, vnímat vzájemné odlišnosti

-         rozvíjí schopnost žáků zastávat v týmu různé role

-         podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují

-         upevňuje v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle

-         podporuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

-         učí žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu

Kompetence občanské:

            Práce žáků ve skupině:

-         učí žáky kamarádskému chování a poskytnutí požadované pomoci

-         vede žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem

Kompetence pracovní:

            Práce žáků ve skupině:

-         vytváří ve výuce podnětné a tvořivé pracovní prostředí, mění se pracovní podmínky, žáci jsou vedeni k adaptaci na nové pracovní podmínky

-         pochvalou za odvedenou práci jsou žáci vedeni k pozitivnímu vztahu k práci

-         žáci jsou důsledně vedeni k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností

 

 

 

 

 Příklad skupinových prací

 

ObrazekObrazekObrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ObrazekObrazek